A Database for Domestic Animal Gut Microbiome Atlas
About us
This study was performed by Yueren Xu, Bingbing Lei, Qingfeng Zhang, Yunjiao Lei, Cunyuan Li, Xiaoyue Li, Rui Yao, Ruirui Hu, Kaiping Liu, Yue Wang, Yuying Cui, Jihong Dai, Lei Li, Wei Ni, Ze-Xian Liu and Shengwei Hu

Yueren Xu, Bingbing Lei, Yunjiao Lei, Cunyuan Li, Xiaoyue Li, Rui Yao, Ruirui Hu, Kaiping Liu, Yue Wang, Yuying Cui, Jihong Dai, Lei Li, Wei Ni and Shengwei Hu are from

College of Life Sciences, Shihezi University,

Building 132#, North 4th Road, Shihezi,

Xinjiang 832003, P. R. China


Qingfeng Zhang and Ze-Xian Liu are from

Sun Yat-sen University Cancer Center,

Building 2#20F, 651 Dongfeng East Road,

Guangzhou 510060, P. R. China


Email: hushengwei AT 163.com

Tel/Fax: +86-0993-2058500

Email: liuzx AT sysucc.org.cn

Tel/Fax: +86-20-87342025