A Database for Domestic Animal Gut Microbiome Atlas
Citation
For publication of the results in this study, please cite the following articles:

ADDAGMA: A Database for Domestic Animal Gut Microbiome Atlas.

Yueren Xu, Bingbing Lei, Qingfeng Zhang, Yunjiao Lei, Cunyuan Li, Xiaoyue Li, Rui Yao, Ruirui Hu, Kaiping Liu, Yue Wang, Yuying Cui, Jihong Dai, Lei Li, Wei Ni, Ze-Xian Liu, Shengwei Hu.

In submitted, 2021